Chiropractie Zoetermeer, gevestigd aan Broekwegkade 199, 2725 HH Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.chiropractiezoetermeer.nl
Broekwegkade 199
2725 HH Zoetermeer
079 342 0506

Persoonsgegevens die wij verwerken
Chiropractie Zoetermeer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Chiropractie Zoetermeer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid, om onze dienstverlening mogelijk te maken
– burgerservicenummer (BSN), om gegevens uit te wisselen met andere zorgaanbieders welke hier volgens de wet toe bevoegd zijn

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Chiropractie Zoetermeer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Chiropractie Zoetermeer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Chiropractie Zoetermeer doet dit op grondslag van toestemming, overeenkomst en/of wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming
Chiropractie Zoetermeer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Chiropractie Zoetermeer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Verzamelde persoonsgegevens zoals opgenomen in het patiëntendossier > 15 jaar > Zoals beschreven in de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst)

Delen van persoonsgegevens met derden
Chiropractie Zoetermeer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Als softwareprogramma gebruiken wij PracticeHub welke zich aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) houdt om uw gegevens te beschermen. Naast de chiropractoren hebben de administratieve medewerkers van Chiropractie Zoetermeer ook toegang tot uw gegevens/dossier als dit nodig is, zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Chiropractie Zoetermeer maakt gebruik van cookies uitsluitend voor het juist functioneren van de website, door gebruik te maken van de website chiropractiezoetermeer.nl gaat u hiermee akkoord.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chiropractie Zoetermeer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@chiropractiezoetermeer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Chiropractie Zoetermeer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Chiropractie Zoetermeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@chiropractiezoetermeer.nl